Szanowni Użytkownicy!


Administrator i Moderatorzy CyberFoto.pl wierzą, że obecni i potencjalni Użytkownicy forum to osoby kierujące się uczciwością, kulturą osobistą i zdrowym rozsądkiem, więc zapisy poniższego regulaminu są dla nich oczywiste i bezdyskusyjne.
Rejestracja na forum CyberFoto.pl oznacza zaakceptowanie treści oraz jednoczesne zobowiązanie się do przestrzegania zapisów poniższego Regulaminu.


REGULAMIN


§ 1. Publikowanie treści, formułowanie wypowiedzi.


1. CyberFoto.pl jest bezpłatnym, publicznym forum poświęconym fotografii i wszelkim zagadnieniom związanym z fotografią, techniką fotograficzną i filmową. CyberFoto.pl jest także miejscem służącym wymianie doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej fotografii, w tym także technicznej stronie fotografowania, jak i też w zakresie dotyczącym samego sprzętu.


2. Użytkownicy mają prawo do zamieszczania treści związanych z tematyką forum, w tym publikowania tekstów, zamieszczania zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych, innych form prezentacji dostępnych na platformie internetowej.


3. Słowniczek pojęć:
a) Forum – oznacza CyberFoto Forum,
b)user - użytkownik Forum.c) nick - oznacza indywidualny, niepowtarzalny pseudonim, przezwisko, zastępujący imię i nazwisko użytkownika. Nicki nie mogą się powtarzać.d)avatar – graficzny, indywidualny, niepowtarzalny wyróżnik użytkownika Forum. Avatary nie mogą się powtarzaće)PW – system prywatnych wiadomości, za pomocą którego poszczególni użytkownicy Forum, mogą komunikować się ze sobą, bez możliwości wglądu w treść korespondencji przez osoby trzecie,
f) ban – uniemożliwienie czasowo lub na stałe użytkownikowi, aktywnego dostępu na Forum polegające na niemożności pisania/edytowania postów czy tez zakładania nowych wątków we wszystkich działach Forum,
g) spam - niechciana korespondencja, zazwyczaj o jednakowej treści, rozsyłana w dużych ilościach, do nieznanych sobie osób.
4. Jeden użytkownik może posiadać zarejestrowane tylko jedno konto. Złamanie tej zasady grozi usunięciem wszystkich kont i całkowitym zablokowaniem dostępu do forum.


5. Każdy z użytkowników może zadawać pytania związane z tematyką niniejszego Forum, na które w miarę możliwości jak najszybciej będą udzielane odpowiedzi o charakterze merytorycznym, nawiązując do zadanego pytania oraz w związku z tematyką Forum. Jednakże założyć wątek rozpoczynający się od zapytania może wyłącznie użytkownik Forum posiadający co najmniej 10 postów w chwili zakładania wątku z zapytaniem.


6. Wypowiedzi na forum powinny mieć charakter merytoryczny i być zgodne z zasadami netykiety oraz dobrego wychowania.


7. Treści nie związane bezpośrednio z tematyką forum mogą być publikowane jedynie w przeznaczonych do tego działach (np. Hyde Park).


8. Wszelkie treści, umieszczane przez Użytkowników na forum, nie mogą naruszać przepisów prawa. W szczególności publikowane treści nie mogą:
- wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
- wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
- być obraźliwe lub oszczercze względem kogokolwiek,
- być obsceniczne, zawierać pornografii,
- zawierać gróźb,
- naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich.


9. Wszelka aktywność na forum winna się cechować szacunkiem wobec całej społeczności CyberFoto.pl oraz każdego Użytkownika z osobna.
Dlatego też Użytkownikom nie wolno:
- wywoływać konfliktów (szczególnie wojen systemowych) burzących przyjazną atmosferę na forum,,
- stosować słów niecenzuralnych,
- zamieszczać treści rażąco niezwiązanych z tematyką wątku, a w szczególności zawierających ataki personalne, inwektywy, insynuacje, itp.,
- poruszać w wątkach tematyki o charakterze politycznym i religijnej, nie służącym prezentacji zdjęć,
- używać obraźliwych lub prowokujących nicków i/lub avatarów,
- obrażać innych użytkowników Forum, jak i osoby trzecie,
- zamieszczać informacji, a w szczególności zakładać wątków - niezgodnych z tematyką poszczególnych działów forum,
- zakładać jednego tematu/publikować tego samego wpisu w kilku działach/wątkach na raz,
- upowszechniać korespondencji prywatnej bez zgody jej autora,
- umieszczać w podpisie elementów graficznych,
- umieszczać w podpisie linków referencyjnych,
- umieszczać w podpisie sygnaturki większej niż 4 wiersze,
- wpisywać w stopkach wszelkich linków do stron komercyjnych lub zawierających treści handlowe,
- reklamować na niniejszym Forum innych forów/klubów/fanklubów/stowarzyszeń internetowych o podobnej tematyce. Dopuszcza się jedynie umieszczanie w wątkach linków do postów, wątków lub artykułów z innych zewnętrznych źródeł zawierających istotne informacje dla wyjaśniania spraw poruszanych w założonych na forum tematach


10. Użytkownicy są zobowiązani unikać zakładania wątków dotyczących tematów wielokrotnie już omówionych i/lub kwestii uznawanych na forum za oczywiste. By tego uniknąć, należy:
- użyć wyszukiwarki forum,
- poszukać samodzielnie odpowiedzi za pomocą popularnych wyszukiwarek internetowych,
- upewnić się, że rozwiązanie problemu nie znajduje się w zasięgu ręki w postaci instrukcji do danego urządzenia/programu.


11. Użytkownicy są zobowiązani do możliwie precyzyjnego tytułowania zakładanych przez siebie wątków. W szczególności dotyczy to unikania tytułów typu: "Pomocy", "Problem" itp.


12. Należy unikać pisania postów jeden pod drugim przez tego samego autora. Aby rozszerzyć swój wpis, należy skorzystać z opcji edycji wpisu.


13. Wypowiedzi na forum powinny być jasne i zrozumiałe. Redagując post należy zwracać uwagę na zasady pisowni języka polskiego. W przypadku Użytkowników korzystających z klawiatur obcojęzycznych, dopuszcza się niestosowanie znaków diakrytycznych jedynie w przypadku umieszczenia stosownego wpisu w stopce.


14.Użytkownicy CyberFoto.pl mogą zamieszczać fotografie w galerii forum. Zdjęcia powinny być umieszczone w odpowiednich działach tematycznych. Zabrania się linkowania plików zamieszczonych w galerii do innych, zewnętrznych serwisów, a w szczególności wykorzystywania galerii jako bezpłatnego hostingu obrazków do celów komercyjnych. Zdjęcia za-mieszczone w dziale galerii pt. "Zdjęcia do artykułów i giełdy" mogą być prezentowane je-dynie w ramach tekstów i ogłoszeń umieszczonych na forum CyberFoto.pl.


15 Zdjęcia przed publikacją na forum powinny być odpowiednio przygotowane - ich długość na dłuższym boku nie może przekraczać 1024 pikseli, a waga 350 KB.


16 Wątki służące prezentacji zdjęć powinny zawierać zdjęcia umieszczone bezpośrednio w treści postu, a jeżeli konieczne jest umieszczenie linków (np. ze względu na przekroczenie limitów forum) prowadzących do zewnętrznych stron zaleca się umieszczenie miniatur dających możliwość wstępnej oceny zdjęcia. Zabrania się publikowania w działach przeznaczonych do prezentacji zdjęć linków do galerii na serwerach/stronach zewnętrznych, szczególnie w przypadku podejrzenia o próby wykorzystania wpisu do reklamowania/pozycjonowania strony o charakterze komercyjnym.
Wyjątek stanowią formy, które z przyczyn obiektywnych nie mogą być zaprezentowane bezpośrednio w treści postu, np. panoramy 360.


17. Zdjęcia umieszczone w wątku stanowią integralną całość z następującymi po nich komentarzami. W związku z tym zaleca się zadbanie o to, aby nie przestały być widoczne w wątku z przyczyn technicznych leżących po stronie autora (niestabilny hosting, zmiana hostingu, limit hostingu, itp.).
Zdjęcia jako obiekt zainteresowania i komentarzy całej społeczności forum nie powinny być usuwane z błahych przyczyn lub wobec niepochlebnych opinii innych Użytkowników.


18.Znaki wodne, jak i stemple, umieszczane na zdjęciach w celach identyfikacyjnych, nie mogą służyć reklamie świadczonych usług komercyjnych, z wyjątkiem usług fotografii komercyjnej, świadczonych przez autora zdjęć. Zaleca się aby znak wodny był możliwie dyskretny i nie utrudniał oglądania i oceny zdjęcia§ 2 Kwestie porządkowe


1. W przypadku niezachowywania przepisów prawa i/lub zapisów niniejszego regulaminu, Administrator i/lub Moderatorzy mają prawo podjąć odpowiednie działania, niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z prawem/regulaminem oraz zapobieżenia naruszania tego stanu w przyszłości poprzez:
a) zmianę treści wpisu poprzez usunięcie jego części lub całości
c) przeniesienia wpisu lub scalenia z istniejącym wątkiem,
d) usunięcia zdjęcia/grafiki z galerii,
e) udzielenia Użytkownikowi ostrzeżenia. Udzielenie trzech ostrzeżeń w okresie miesiąca jest równoznaczne z otrzymaniem bana na okres 14 dni.
f) w wyjątkowych sytuacjach natychmiastowego, czasowego lub bezterminowego ograniczenia dostępu do forum (zbanowania użytkownika)
g) innych działań, adekwatnych do zaistniałej sytuacji.


2. Działania Administratora i/lub Moderatora powinny być odpowiednio zasygnalizowane autorowi moderowanego wpisu w formie pisemnej, publicznie lub poprzez system PW. W wyjątkowych sytuacjach, działania takie mogą być podejmowane bez wcześniejszego sygnalizowania.


3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie będą na bieżąco oceniane i interpretowane przez Administratora, w konsultacji z Moderatorami.


4. Wszelkie decyzje Administratora i Moderatorów mają charakter wiążący.


5. Kanałem kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Administracją, w kwestiach spornych, jest panel PW. Administrator i Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpowiadania na PW, które uznają za obraźliwe lub zbyteczne.


6. Wszelką aktywność, łamiącą postanowienia regulaminu, należy bezzwłocznie zgłaszać do Administratora/Moderatorów poprzez system raportowania [przycisk przy każdym poście "raportuj zły post"].
§ 3 Działania komercyjne na forum CybeFoto.pl


1. Publikowanie wszelkich treści reklamowych, mających na celu upowszechnianie informacji o przedsięwzięciach o charakterze komercyjnym powinno być uzgodnione z administracją i bez zgody administracji jest zabronione.


2. Zabrania się publikowania i rozsyłania w jakikolwiek sposób - w tym poprzez system PW – spamu.
3. Zabrania się umieszczania aktywnych linków kierujących do stron komercyjnych i mających na celu zwiększenie popularności (pozycjonowanie) tych stron.


4. Zabrania się uprawiania tzw. szeptanej reklamy i/lub wszelkich działań o podobnym charakterze. W szczególnych przypadkach dotyczy to także propagowania konkursów mających na celu reklamowanie podmiotów komercyjnych.


5. Zabrania się używania przy rejestracji nicków mających formę adresu internetowego.


6. Zabrania się używania avatarów mający charakter reklamowy.


§ 4 . Giełda
1. Giełda służy publikacji ogłoszeń prywatnych dotyczących obrotu sprzętem fotograficznym należącym do użytkownika Forum.
2. Szczegółowe zasady sprzedaży zostaną uregulowane w Regulaminie Giełdy.
3. Ogłoszenie w dziale Giełda może zamieścić użytkownik Forum posiadający w chwili zamieszczania wpisu, co najmniej 30 postów.
4. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane na Giełdzie i nie jest również stroną w sporach między użytkownikami. Wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane odpowiednim służbom. W tym dziale panuje zasada ograniczonego zaufania, co oznacza, że każdy z użytkowników Forum winien rozważnie podejmować decyzje w sprawach obrotu własnymi środkami finansowymi.
§ 5. Inne postanowienia


1. Administracja dochowa wszelkich starań dla zachowania prywatności i ochrony ewentualnych danych osobowych Użytkowników forum CyberFoto.pl. Równocześnie Administracja zastrzega sobie prawo do udostępnienia (w uzasadnionych przypadkach), posiadanych danych - w ramach obowiązującego prawa - odpowiednim organom lub służbom.


2. Każdy Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na forum


3. Administracja zapewnia, że posiadane dane dotyczące Użytkowników nie są i nie będą przedmiotem handlu.


4. Regulaminy konkursów organizowanych w ramach CyberFoto.pl stanowią rozszerzenie i uzupełnienie regulaminu i mają taką samą moc wiążącą jak niniejszy regulamin.


5. Administracja zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn ta-kiego działania.


6. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.